www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 190 คน
 สถิติเมื่อวาน 730 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3824 คน
25330 คน
1717774 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 พระราชดำรัส"ราชินี" นานาประเทศชื่นชม ไทย-เมืองแห่งอิสรเสรี "ปฏิบัติศาสนกิจ"
15 ตุลาคม 2548

หมายเหตุ : เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณและรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนิเวศน์ พร้อมทั้งมีกระแสพระราชดำรัสแก่ผู้ได้รับรางวัลและเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาพบกับคณะกรรมการอิสลาม อิหม่าม และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พร้อมกับมอบโล่เกียรติคุณและรางวัลแทนพระองค์ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง และขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุกๆ ท่านที่ได้รับเกียรติและรางวัล อันเป็นผลจากการที่ได้ปฏิบัติงานดีเด่น

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ได้รับการยกย่องว่ามีหลักธรรมคำสอนอันสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในส่วนที่เป็นบทบัญญัติทางศาสนาแท้ๆ และส่วนที่เป็นบทบัญญัติทางระเบียบสังคม หลักธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้ ผู้นำในระดับต่างๆ ของศาสนาอิสลามอย่างเช่นท่านทั้งหลายนี้ เป็นผู้ศึกษาจนเข้าใจถ่องแท้ และนำมาแนะนำสั่งสอนผู้ศรัทธานับถือ ให้ได้เรียนรู้ถึงแนวทางปฏิบัติ ที่จะทำให้แต่ละคนบรรลุถึงความสุขความเจริญในชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความผาสุกเป็นระเบียบ

อันที่จริง บ้านเมืองของเรานี้ แม้จะประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ หลายภาษาหลายศาสนา แต่ก็อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสงบตลอดมา เหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็ด้วยทุกคนต่างมีอิสรเสรีที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ ตามความศรัทธาเชื่อถือ และต่างก็นับถือยกย่องกันและกันเป็นอันดีว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งสิ้น

พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทุกยุคทุกสมัย ก็ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาทุกศาสนาโดยเสมอภาคเสมอมา ศาสนาต่างๆ ในประเทศของเราจึงมีความเจริญมั่นคงและเกื้อกูลให้ประชาชนทุกคน ทุกเชื้อชาติ ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเข้าใจและสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี ดังจะเห็นจากการที่ประเทศของเรามีวัด มีมัสยิด มีโบสถ์คริสต์ โบสถ์พราหมณ์อยู่ทั่วทุกแห่ง และบางแห่งก็อยู่ใกล้ชิดติดกัน เมืองไทยจึงเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศว่าเป็นเมืองแห่งอิสรเสรีในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆของแต่ละศาสนา

ข้าพเจ้าเองมีความเชื่ออย่างจริงใจว่าการที่คนเรามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประจำใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีคุณยิ่ง เพราะสาธุชนผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมในศาสนา อยู่ที่ใดก็ทำให้ที่นั้นสงบร่มเย็น มีแต่ความปรองดองสร้างสรรค์ ความสุข ความเจริญ ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยร่มเย็น และความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ก็จะบังเกิดมีแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินอันเป็นที่อยู่อาศัย คือ ประเทศไทยของเราดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนาอย่างแน่นอน

ในส่วนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น หลายปีมานี้ได้พัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้การเรียนการสอน ทั้งวิชาศาสนา วิชาสามัญ และวิชาชีพมีมาตรฐานดีเป็นที่ยอมรับ ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวย้ำกับทุกท่านว่าการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ทั้งด้านศาสนา มีความสำคัญมาก เพราะผู้ที่มีความรู้ในหลักวิชาดี และมีศีลธรรมอันงาม ย่อมสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพ และดำรงชีวิตอยู่ได้โดยมั่นคงสวัสดี ทั้งสามารถเผื่อแผ่ความดีความเจริญให้เป็นประโยชน์ถึงส่วนรวมได้ด้วย จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันให้เข้มแข็งหนักแน่น เพื่อให้การศึกษาในโรงเรียนของท่านซึ่งพัฒนามาด้วยดีแล้วนั้นได้เจริญรุดหน้าและบรรลุผลครบถ้วนตามเป้าหมาย

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ท่านทุกคนมีความสุข ความเจริญ และความมั่นคงปลอดภัย ในที่ทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อจงทั่วกัน
///////////////////////////////// 

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com