www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 187 คน
 สถิติเมื่อวาน 730 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3821 คน
25327 คน
1717771 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 


 
งบประมาณ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา ได้รับงบประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ.2524-2529 ดังนี้
ปี พ.ศ.2524
1.เครื่องส่ง ระบบ FM. กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ควบครบชุด 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
2.เครื่องส่งระบบ AM.กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ 1เครื่อง เสาอากาศ 1 ต้น พร้อมสายดิน 120 เส้น ราคา 800,000 บาท
3.วิทยุรับ-ส่ง VHF 1 เครื่อง พร้อมลูกข่าย 1 ตัว ราคา 100,000 บาท
4.รถบรรทุกเล็ก กระบะสำเร็จรูป 1 คัน ราคา 103,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2525
          แต่ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงบประมาณโอนเงินเหลือจ่ายของงบประมาณปี 2526 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโครงการปรับปรุงสถานีโทรทัศน์ช่อง 10 หาดใหญ่ รายการอาคารเครื่องส่งโทรทัศน์เขาปกโย๊ะ จำนวนเงิน 193,321 บาท เพื่อใช้เป็นค่าปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA
 
ปี พ.ศ.2526
หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน
1.เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ชนิดกระดาษบันทึกและจอภาพขนาด 12 หลัก มีเมมโมรี่ 1 เครื่อง
ราคา 5,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ราคา 310,000 บาท
2.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง ราคา 228,000 บาท
3.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (2 ครอบครัว) 1 หลัง ราคา 291,000 บาท
หมวดค่าก่อสร้างอื่น ๆ
1.ค่าปักเสาพาดสายและติดตั้งไฟฟ้าภายในสถานี ราคา 138,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2527
-ไม่ได้รับงบประมาณ
 
ปี พ.ศ.2528
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ 1 หลัง
 
ปี พ.ศ.2529
หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
1.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2(2 ครอบครัว) 2 หลัง ราคา 688,000 บาท
2.ถมที่ดินบริเวณก่อสร้างประมาณ 780 ตารางเมตร ราคา 35,100 บาท
 
          จะเห็นได้ว่างบประมาณแผ่นดินที่ทางสถานีได้รับไม่ติดต่อสัมพันธ์กัน และได้รับงบประมาณน้อยมาก ทำให้การดำเนินงานล่าช้า แต่อย่างไรก็ตามทางสถานีได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้ใช้เงินรายได้ของศูนย์สมทบจัดซื้อจัดจ้างสิ่งจำเป็นในการก่อสร้าง กระกระจายเสียงตลอดจนถึงสิ่งสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อให้การก่อสร้างสถานีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้
เงินรายได้ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3
1.สมทบสร้างอาคารที่ทำการ ราคา 396,000 บาท
2.สร้างอาคารเครื่องส่ง ระบบ AMราคา 99,700 บาท
3.วางท่อติดตั้งประปา ราคา 94,202 บาท
4.ทำรั้วลวดหนามล้อมรอบ 4 ด้าน ราคา 53,500 บาท
5.ถมดินทำถนนและถมบริเวณอาคารเครื่องส่ง AM. ราคา 81,000 บาท
6.สมทบสร้างบ้านพักข้าราชการ(งบปี 2526) ราคา 11,000 บาท
7.วางท่อเมนเปลี่ยนแนวท่อประปาถมดิน 20,000 บาท
8.ย้ายและเปลี่ยนแนวเสาไฟฟ้า ท่อประปาถมดิน 37,000 บาท
9.ติดกระจกอลูมิเนียมอาคารที่ทำการเป็นห้องรับแขก ราคา 30,000 บาท
10.ติดม่านชนิดชักรอกอาคารที่ทำการ ราคา 11,084.50 บาท
11.ติดตั้งท่อดักเครื่องปรับอากาศ 3 ห้อง 15,900 บาท
12.ค่าย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 10 ตัน ราคา 16,800 บาท
13.ติดตั้งโต๊ะผู้ประกาศ ควบคุมเสียง 3 ห้อง 27,000 บาท
14.ทำป้ายชื่อสถานีด้วยตัวทองแดงรมดำพร้อมเครื่องหมายกรมประชาสัมพันธ์ 15,000 บาท
15.ทำเครื่องหมายกรมประชาสัมพันธ์ พลาสติคขนาด 1.20 เมตร ราคา 4,900 บาท
16.ทำต่อระบายอากาศเครื่องส่ง ระบบAM. 3,200 บาท
                                                                             รวมเงิน 916,286 บาท
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา  ยุคเริ่มต้นส่งกระจายเสียง 2 ระบบคือ
1.ระบบFM. สเตริโอ มัลติเพล็กซ์ ความถี่ 90.5 MHz กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์
-เวลาการส่งกระจายเสียง 06.00-23.00 น.
-นอกจากส่งกระจายเสียงภาคภาษาไทยแล้ว ยังส่งกระจายเสียงภาคภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 21.30-23.00น. และวันเสาร์ อาทิตย์  เวลา 08.30-09.30 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารกลางการประชาสัมพันธ์กิจการของรัฐ บริการข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นไป
2.ระบบAM. ความถี่ 1404 KHz กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์
-เวลาส่งกระจายเสียง 06.00-23.00 น.
 
ผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา ในตำแหน่ง นายสถานีวิทยุกระจายเสียง มีดังนี้
1.นายสมชาย บูรณกิจ                     ตั้งแต่ พ.ศ.2521-2528
2.นายวิเชียร กีรติกานต์ชัย                ตั้งแต่ พ.ศ.2528-
 
อัตรากำลัง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา มีอัตรากำลังทั้งข้าราชการและลูกจ้าง รวม 16 คน
 
 -ข้อมูลทางเทคนิค
1.ระบบFM.
สถานที่ตั้ง      อาคารที่ทำการ-ห้องส่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา (ทางไปเกาะยอ)
                   เส้นรุ้งที่ 7 องศา 10.5 ลิปดา 0 ฟิลิปดา ทิศเหนือ
                   เส้นแวงที่ 100 องศา 36 ลิปดา 0 ฟิลิปดา
เครื่องส่ง       ยี่ห้อ CCA รุ่น FM-12000E
                   ความถี่ 90.5 Mhz.
                   กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์
                   ตั้งอยู่บนยอกเขาคอหงส์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เสาอากาศ     ตั้งอยู่บนยอดเขาคอหงส์ สูงจากระดับน้ำทะเล 380 เมตร
                   เสาอากาศรุ่น CFM –LP-6
                   สาย Transmission Line ขนาด  1 5/8 นิ้ว
                   แบบ HJ 7 – 50 A
เครื่องควบคุมเสียง
                   ยี่ห้อ Harris รุ่น Medarist-8
การส่งกระจายเสียง
ใช้เครื่องรับส่ง UHF กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ เป็นตัวเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างห้องส่งตำบลพะวง ไปยังเครื่องส่งบนยอดเขาคอหงส์ระยะทางอากาศประมาณ 10 กิโลเมตร
ระบบAM.
สถานที่ตั้ง      ห้องส่ง-เครื่องส่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา
เครื่องส่ง       จัดสร้างเองโดยช่างเทคนิคของ ศปข.3
                   ความถี่ 1404 KHz
                   กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์
เสาอากาศ     ทำในประเทศ มีความสูง 88 เมตร พร้อมสายดิน 120 เส้น แบบ Vertical
เครื่องควบคุมเสียง
                   ยี่ห้อ Delco รุ่น 602
 
 
ที่มาของข้อมูล  
จาก หนังสือที่ระลึก พิธีเปิดอาคารที่ทำการและห้องส่ง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา
7 มิถุนายน 2529
  

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com